Psychoterapia / konsultacje / diagnozy

Ofertę pomocy specjalistów - członków zespołu znajdziecie Państwo w zakładce "Zespół".

Tutaj oferta ogólna zakresu oferowanej pomocy

 

Obszarem naszej pracy jest psychoterapia młodzieży i dorosłych w zakresie wzmacniania motywacji do zmiany i radzenia sobie z problemami.

 

Pomoc terapeutyczna dla młodzieży w okresie adolescencji w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nadmiernego korzystania z komputera i gier, problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne, depresyjne, samookaleczenia, problemy suicydalne.

 

Pomoc terapeutyczna dla dorosłych dotycząca problemów związanych z nadużywaniem/ uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, terapia uzależnienia od marihuany w oparciu o doświadczenia programu Candis, terapia zaburzeń adaptacyjnych (współuzależnienia), problemy emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresyjne, problemy suicydalne, konsultacje i porady dla rodziców.

Współpracujemy ze specjalistami w różnymi dziedzinach, w tym z lekarzami psychiatrami, sugerując również konsultacje z nimi, gdyż czasem z powodu niektórych problemów, wydaje się być niezbędne podjęcie choćby okresowego leczenia farmakologicznego.

 

Robert Rejniak – jak pracuję

Jestem praktykiem z 25 letnim stażem w terapii uzależnień i innych problemów psychologicznych. Od 12 lat swojej pracy wykorzystuję Dialog Motywujący (ang. Motivational Interviewing). Jest to metoda pracy w relacji z drugim człowiekiem, to ukierunkowany na cel styl komunikowania się, szczególnie nastawiony na wzmacnianie motywacji i osobistego zobowiązania do zmiany dla osiągnięcia konkretnego celu. Fundamentem jest partnerska relacja, wydobywanie, szacunek, autonomia, akceptacja i troska. Metoda ta oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii skoncentrowanej na osobie (C.Rogersa), terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii motywacji i inspiracji. Twórcami metody są prof. W.B. Miller i prof. S. Rollnick.
Nieustannie staram się poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie, zgłębiając aktualna literaturę oraz uczestnicząc w warsztatach na konferencjach organizowanych przez Motivational Interviewing Network of Trainers. W ramach współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzę badania nad skutecznością tej metody.
Psychoterapię opieram na czterech procesach DM, na które składają się: angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie. Moim zadaniem jest towarzyszenie, wspieranie poczucia własnej sprawczości i wspieranie w poszukiwaniu rozwiązań w oparci o zasoby. Pomimo tego, że metoda DM jest bardzo przyjazna i wydaje się być bardzo łagodna i nie inwazyjna, to budowana w ten sposób motywacja sprawia, że moim klienci/pacjenci dokonują naprawdę ważnych wyborów i zmian, lepie radzą sobie z problemami, zarówno psychologicznymi jak i życiowymi.
Swoją pracę jako psychoterapeuta poddaję superwizji.

Mogę też być przy Tobie, jeśli chcesz coś zmienić. Zapraszam

robert@rejniak.pl
tel.602640135

Oferta psychologów i terapeutów

 

Zaburzenia emocji i nastroju, depresja, zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży, zaniżone poczucie wartości i samoocena. Z rodzinami praca nad trudnościami w obszarach komunikacji, relacji i więzi, kompetencji rodzicielskich, a także z członkami rodziny osoby uzależnionej. Prowadzimy też terapię małżeństw i par.

Umiejętne korzystanie z nowych technologii oraz uniknięcie problemów wynikających z uzależnienie od gier komputerowych czy social mediów to nie lada wyzwanie dla rodziców 7-12 latków. Dlatego oferujemy również pomoc rodzicom i dzieciom w zakresie bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z komputera, tableta czy smartfona.

Oprócz pracy terapeutycznej prowadzimy badania stosując kwestionariusze oraz testy psychologiczne.

Są to m.in. testy inteligencji (Test matryc Ravena, WISC-R – skala inteligencji Wechslera, testy osobowości MMPI-2, EPQ-R, kwestionariusz kompetencji społecznych KKS, test relacji rodzinnych, kwestionariusz ASRS – diagnoza spektrum autyzmu, inne zaburzenia rozwojowe u dzieci).

 

Zespół – jak pracujemy

Większość zespołu ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.

W pracy indywidualnej stosujemy narzędzia i techniki terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy z rodzinami wykorzystujemy założenia systemowej terapii rodzin, która skupia się na relacjach, komunikacji pomiędzy członkami rodziny i pełnionych przez nich ról. W psychoterapii systemowej rodzinę traktuje się jako system, nawet jeśli trudności dotyczą jednostki. Wraz z rodziną poszukuję źródeł problemu i wspólnie dochodzimy do rozwiązań uwzględniając potrzeby każdego z jej członków. W terapii par i małżeństw najważniejsze jest dotarcie do przyczyny trudności w związku oraz zniwelowanie go w sposób konstruktywny i akceptowalny dla obu stron.
Pracę z dziećmi (od 7 roku życia) rozpoczynamy od spotkania i wywiadu z jego rodzicami na temat rozwoju dziecka, stanu zdrowia i bieżących trudności. Kolejne spotkanie jest wspólne rodziców/rodzica z dzieckiem. Z dziećmi pracujemy z wykorzystaniem technik projekcyjnych, terapii przez zabawę i gry, które umożliwiają dziecku przepracowanie trudnych tematów, zmianę niepożądanych zachowań oraz poprawę funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.
W terapii wykorzystujemy też metodę Dialogu Motywującego ponieważ uważamy, że ten empatyczny, skoncentrowany na osobie sposób bycia w relacji terapeutycznej, w atmosferze troski i zaangażowania sprawia, że pacjent/klient ma poczucie bezpieczeństwa i wyjątkowego komfortu. Metoda ta podkreśla również niezależność i autonomię w podejmowaniu decyzji oraz szacunek wobec wartości i pragnień klienta.
Nieustannie poszerzamy też swoją wiedze i kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i webinariach, a pracę swoją poddajemy systematycznej superwizji.

Zapraszamy do kontaktu

Szczegóły dotyczące diagnozy i badań psychologicznych

Diagnoza dziecka w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych:

Wywiad z rodzicem, badanie/wywiad/obserwacja dziecka, zastosowanie wybranych narzędzi i kwestionariuszy wraz z opracowaniem wyniku (m.in. ASRS, M-chat, Q-chat, AQ) – 300zł. (3 spotkania/60 min., sporządzenie opinii – 100zł.).
*W zależności od wyników obserwacji i badań dziecko może być skierowane do lekarza psychiatry.
Terapia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi – 100zł./45min.
Terapia zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży: 120zł./60min.

 

Testy diagnostyczne psychologiczne:

Testy inteligencji:
Test matryc Ravena – test mierzy poziom inteligencji ogólnej, która jest niezależna od posiadanej wiedzy i wykształcenia osoby badanej.
Test przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 r.ż., młodzieży i dorosłych.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 130zł.
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – test mierzy poziom inteligencji ogólnej i skrystalizowanej.
(Inteligencja płynna gf – w teorii inteligencji Charlesa Spearmana, rozwijanej później przez Raymonda Cattella inteligencja zdeterminowana przez czynnik biologiczny, genetyczny. Jest utożsamiana z wrodzoną inteligencją, inteligencją niewyuczoną, szybkością procesów umysłowych, czy szybkością i jakością przesyłania impulsów nerwowych w neuronach, „tym z czym się rodzimy”, potencjałem intelektualnym.
Czynnik g (inteligencja płynna) ujawnia się w testach inteligencji przede wszystkim w rozwiązywaniu zadań niewerbalnych (takich jak układanie klocków, wyobraźnia przestrzenna, zdolność obracania figur w wyobraźni itp.) oraz w testach słownikowych (np. teście ilości znanych słów). Inteligencja skrystalizowana – aspekt inteligencji dopełniający pojęcie inteligencji płynnej z hierarchicznej teorii inteligencji Raymonda Cattella . Ten rodzaj inteligencji związany jest z wyuczalnym doświadczeniem i umiejętnościami jednostki i nakłada się na inteligencję płynną. Ten typ inteligencji badany jest za pomocą testów bazujących na umiejętnościach werbalnych, słownikowych, liczbowych i innych tego typu materiałach konkretnych..
Ze względu na empiryczny charakter tego rodzaju zdolności umysłowych bardzo duży wpływ na nie ma aspekt kulturowy i cywilizacyjny. W odróżnieniu od inteligencji płynnej, inteligencja skrystalizowana ulega zmianom także po osiągnięciu wieku dojrzałości, kumulując się przez całe życie człowieka.
Na pojęcie inteligencji ogólnej składają się oba te czynniki – inteligencja płynna i skrystalizowana. Korelują ze sobą pozytywnie ujawniając się w procesie myślenia abstrakcyjnego, w zdolności rozwiązywania problemów i możliwości nabywania nowych zdolności uczenia się.
Test przeznaczony jest dla osób powyżej 16 r.ż.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 300zł.

 

Testy osobowości:

EPQ-R służy do badania podstawowych – w teorii Eysencka wymiarów osobowości.

EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. EPQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań celów diagnozy indywidualnej, edukacji oraz organizacji i pracy.
Test przeznaczony jest dla osób powyżej 16 r.ż.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 150zł.

 

MMPI-2 samoopisowy kwestionariusz osobowości.

Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Test stosuje się przede wszystkim w diagnozie do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.).
Test przeznaczony jest dla osób powyżej 18 r.ż.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 250zł.

 

MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny.

Kwestionariusz do badania samooceny ogólnej i szczegółowej.
kwestionariusz dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność. Ponadto zawiera skalę do oceny spójności obrazu siebie świadczącej o efektywności procesu samopoznania, a także skalę pozwalającą ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. Kwestionariusz stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny.
Test przeznaczony jest dla osób powyżej 16 r.ż.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 130zł.

 

STAI/ STAIC (badanie lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości).

Służy do pomiaru lęku-stanu, oraz lęku-cechy. Stosowany do diagnozy przesiewowej i indywidualnej.
Test przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 130zł.

 

KKS – kwestionariusz do oceny kompetencji społecznych

Kwestionariusz bada nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.
Test przeznaczony jest dla osób powyżej 15 r.ż.
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 130zł.

 

Test Relacji Rodzinnych

Test Relacji Rodzinnych służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10-14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki uczuciowe w rodzinie).
Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 250zł.